Obchodné podmienky

1. Tovar je možné kupovať priamo prostredníctvom internetového obchodu www.2a2shop.sk a kontaktovať nás môžete E-mailom alebo na telefónnej linke 0905/680 666 (Po – Pia: 10:00 – 18:00).

2. Pri zrealizovaní nákupu na stránke www.2a2shop.sk je nutné, aby bol užívateľ zaregistrovaný a prihlásený.

3. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš E-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky s podrobnými informáciami ohľadom platby a doručenia tovaru.

4. Tovar je expedovaný do 48 hodín v pracovných dňoch a to buď od pripísania plnej sumy (cena tovaru, poštovného a balného) na účet predávajúceho alebo po potvrdení objednávky zákazníkom prostredníctvom E-mailu alebo telefonicky, pokiaľ sa jedná o doručenie tovaru formou dobierky. Cenník doručenia Vašej zásielky nájdete na našej web stránke v časti „Doručenie“.

5. V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné osobné údaje pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresu, telefónne číslo).

6. Pri preberaní tovaru obdržíte doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny dostane kupujúci spolu s tovarom v zásielke.

7. Kupujúci ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Ak sa takto rozhodne, musí kontaktovať predávajúceho a zaslať mu písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu, čísla účtu pre finančné vysporiadanie.

Zakúpený tovar zašle kupujúci spolu s dokladom o kúpe späť na adresu predávajúceho. Vrátený tovar musí byť v takomto prípadebez znakov používania, nepoškodený, v nepoškodenom obale, vrátane dokumentácie, príslušenstva apod..

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak.

8. Cena tovaruje vždy potvrdená E-mailom, ktorý zároveň potvrdzujeprijatie objednávky.

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Cena nezahŕňa poplatky za doručenie tovaru.

Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

9. Povinnosť spätného odberu spotrebiča nesie jeho dovozca do SR. Spotrebiče je po upotrebení možné bezplatne odovzdať na tzv. zbernom dvore, ktorých zoznam vedie obecný úrad v mieste Vášho bydliska.

10. Reklamačný poriadok a záručné podmienky sú upravené v časti Reklamácie.

11. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou alebo inou doručovacou spoločnosťou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.

Reklamáciu za poškodenie alebo prípadné nedodanie tovaru vinou kuriérskej alebo inej doručovacej spoločnosti je nutné uplatňovať priamo u pracovníka predmetnej spoločnosti. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.

Reklamácia mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, pričom kupujúci potvrdil pracovníkovi kuriérskej alebo inej doručovacej služby prevzatie tovaru bez vád prevzatím zasielky, nebudekupujúcemu uznaná ako oprávnená a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

12. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom E-mailu alebo telefonicky. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru.

Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 15 dní rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak.

13. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uchoval jeho osobné údaje, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracoval ich vo svojich informačných systémoch.

Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou (E-mailom alebo listovou zásielkou). Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúceho predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení sa do svojho účtu.

Prevádzkovateľ internetových stránok www.2a2shop.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracované údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

14. Kupujúci po odoslaní objednávky, alebo registrácii obdrží správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Kupujúci môže zasielanie informácií o novinkách a akciách zrušiť kedykoľvek po prihlásení sa do svojho účtu.

15. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

16. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.2a2shop.sk.

V Bratislave 10.5.2012