Reklamačný poriadok

 I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), na ktorý sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).


2. „Predávajúci“ je obchodná spoločnosť 2a2 Trade s.r.o., so sídlom Baltská 24, 821 07 Bratislava, IČO 46 613 447, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, vložka číslo 80474/B.


3. „Kupujúci“ je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru.

II. Záručné podmienky


1. Ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa rozhodnutia Kupujúceho.


2. V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu.


3. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona a trvá 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia Tovaru Kupujúcim. V prípade, že je reklamovaný Tovar doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento Tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal).Rozhodujúcidátum na lehotu začatia plynutia Reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.


4. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpy Tovaru vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od kúpy. V prípade odstúpenia od kúpy, sa kúpa od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.


5. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa kúpy Tovaru, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny Tovar a plynie odo dňa prevzatia Tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji Tovaru na súkromnú potrebu [§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka]. Pokiaľ je Kupujúci podnikateľ a Tovar kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka.


6. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej Kupujúci nemohol používať Tovar z dôvodu záručnej opravy Tovaru.


7. V prípade výmeny Tovaru za nový dostane Kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený Tovar. Prípadné ďalšie Reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny Tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového Tovaru, avšak iba na nový Tovar.


8. Všetky záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné.

III. Vybavenie reklamácie


1. Reklamácia sa uplatňuje v sídle Predávajúceho.


2. V prípade, že Kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie poruchy Tovaru opravou, Predajca zaistí záručnú opravu. Predajca v deň prijatia reklamácie vystaví Kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie Tovaru, v ktorom presne označí vady Tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení Reklamácie predajca informuje Kupujúceho formou dohodnutou s Kupujúcim.


3. Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, pokiaľ Kupujúci je fyzická osoba (nepodnikateľ). Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. V prípade, že Kupujúci je právnická osoba, Reklamácie budú riešené v súlade s obchodným zákonníkom.


4. V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná Kupujúci tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého Tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.


5. V prípade, že je reklamovaný Tovar na náklady Kupujúceho doručený poštou alebo kuriérom na adresu Predávajúceho, zodpovedná osoba tento Tovar prevezme, skontroluje zásielku aj dokumentáciu (faktúru, obal a pod.).Rozhodujúcidátum na lehotu plynutia Reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.


6. Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na Reklamáciu - v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka - a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení Reklamácie v zákonom určenej lehote formou E-mailu, SMS, resp. doporučeného listu a vyzve Kupujúceho k prevzatiu opraveného Tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode Tovar spolu s reklamačným protokolom doručený Kupujúcemu formou doporučenej zásielky.


7. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže, neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako aj pri neodbornej manipulácii s Tovarom, t.j. najmä pri:


- porušení ochranných pečatí a nálepok (ak na výrobku nejaké sú);
- používaní Tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k Tovaru.

IV. Záverečné ustanovenia


1. V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení Reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu.


2. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 15.06.2012. Zmeny reklamačného poriadku sú vyhradené.